Regulamin


 

Bebok VIII – śląskie dni z grami fabularnymi i planszowymi
 

Regulamin konwentu 

Informacje ogólne


1. „Bebok VIII – śląskie dni z grami fabularnymi i planszowymi", zwany dalej Konwentem lub Bebokiem, jest imprezą tematyczną organizowaną przez Grupę Bastylion i nadzorujący ją Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawskich 12 w Bytomiu.
2. Niniejszy regulamin określa zasady postępowania i reguły bezpieczeństwa obowiązujące na Konwencie. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie Konwentu.
3. Organizatorami są osoby posiadające uprawnienia o charakterze organizacyjnym przyznane przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1. Pełna lista osób posiadających status Organizatora jest jawna i ogólnodostępna. Organizatorzy mają prawo uczestnictwa w punktach programu Konwentu na zasadach obowiązujących Uczestników.
4. Obsługą Konwentu są pracownicy jednostek będących terenem Beboka, wykonujący w trakcie Konwentu obowiązki wynikające ze stosunku pracy oraz inne osoby posiadające specjalne uprawnienia o charakterze porządkowym przyznane przez Organizatorów.
5. Konwent odbywa się w dniach 11 i 12 listopada 2017 roku w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Bytomiu. Bebok jest otwarty dla Uczestników w godzinach 10:00 – 19:00.
6. Bebok jest imprezą rozrywkową organizowaną w ramach działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493 z późn. zm.). Konwent nie podlega przepisom ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.).
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu do chwili rozpoczęcia Konwentu. Organizatorzy mają wyłączne prawo zmian i uzupełniania programu Beboka na bieżąco.

Uczestnicy i zasady akredytacji


8. Uczestnikiem Konwentu może być każda osoba, która uiściła opłatę wstępu na Konwent. Uczestnikiem może być osoba małoletnia, jeśli uzyskała pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna i przedstawiła ją Organizatorom przy akredytacji. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą uczestniczyć w Konwencie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Poprzez zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej rozumie się zgodę na udział tej osoby we wszystkich atrakcjach przewidzianych w ramach Konwentu.
9. Organizatorzy mogą w szczególnych przypadkach odmówić niektórym osobom możliwości wstępu na Konwent. Dotyczy to zwłaszcza uzasadnionych podejrzeń o sprawienie zagrożenia bezpieczeństwa innych Uczestników lub rażące nieprzestrzeganie zasad regulaminu Konwentu oraz przepisów porządkowych.
10. Dowodem uiszczenia opłaty wstępu jest identyfikator Konwentu. Identyfikatora nie można pożyczać, oddawać, ani w żaden inny sposób udostępniać innym osobom. Zabronione jest posługiwanie się identyfikatorem osoby trzeciej. Zgubienie identyfikatora lub jego znalezienie należy bezzwłocznie zgłosić Organizatorom.
11. Każda osoba chcąca uczestniczyć w Konwencie jest zobowiązana wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości lub legitymacją uczniowską. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów w niezbędnym zakresie i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
12. Opłata akredytacyjna pobierana jest na podstawie pozwolenia Młodzieżowego Domu Kultury i spełnia przesłanki zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz. 498 z późn. zm.). Wysokość opłaty akredytacyjnej jest odgórnie ustalona celem współfinansowania przez Uczestników kosztów organizacji Konwentu.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestników Konwentu w celach promocyjnych i informacyjnych.

Zasady porządkowe


14. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do noszenia identyfikatora Konwentu w widocznym miejscu. Uczestnik ma obowiązek okazać dokument ustalający jego tożsamość na wezwanie Organizatorów oraz Obsługi w przypadku podejrzenia o złamanie regulaminu Konwentu lub innych przepisów porządkowych.
15. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom Organizatorów oraz Obsługi.
16. Zabrania się posiadania na terenie Konwentu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników, m.in. broni białej, broni „bezpiecznej”, palnej lub ASG. Imitacje i podobne akcesoria wymagają bezwzględnego zgłoszenia i zgody Organizatorów.
17. Na terenie Konwentu obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków psychotropowych lub odurzających.
18. NA TERENIE KONWENTU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIE TYTONIU, ŚWIECZEK, ZAPAŁEK. KAŻDY PRZEJAW OTWARTEGO OGNIA URUCHAMIA SYSTEM PRZECIWPOŻAROWY I NATYCHMIASTOWĄ REAKCJĘ KILKU JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNEJ. KOSZT AKCJI STRAŻACKIEJ TO 6000 ZŁ!
19. Na równi z postanowieniami regulaminu obowiązują szczegółowe zasady porządkowe, m.in. regulaminy Młodzieżowego Domu Kultury w Bytomiu.
20. Nieprzestrzeganie regulaminu oraz innych zasad i przepisów może skutkować usunięciem Uczestnika z terenu Konwentu przez Organizatorów. W przypadku podejrzenia złamania prawa Organizatorzy mają kompetencje do powiadomienia Policji wraz z przekazaniem danych osobowych Uczestników.
21. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne Uczestników. Każdy Uczestnik odpowiada samodzielnie za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
22. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
23. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez Uczestników. Sprawcy będą odpowiadać za wyrządzone straty osobiście.

Postanowienia końcowe


24. Każdy Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić znajomość niniejszego regulaminu i zgodę na jego przestrzeganie własnoręcznym podpisem przy wejściu na teren Konwentu.
25. Nieznajomość zasad regulaminu nie zwalania z odpowiedzialności za ich przestrzeganie.
26. O sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decydują Organizatorzy.
27. Pełna treść regulaminu oraz innych zasad porządkowych jest jawna i dostępna u Organizatorów oraz na stronie internetowej www.bebok.bytom.pl.