Regulamin konwentu Bebok - święto gier planszowych


Informacje ogólne

1. „Bebok - święto gier planszowych", zwany dalej Konwentem lub Bebokiem, jest imprezą tematyczną organizowaną przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach oraz Dom Kultury w Siemoni.
2. Niniejszy regulamin określa zasady postępowania i reguły bezpieczeństwa obowiązujące na Konwencie. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie Konwentu.
3. Organizatorami są osoby posiadające uprawnienia o charakterze organizacyjnym przyznane przez
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach. Pełna lista osób posiadających status Organizatora jest jawna i ogólnodostępna. Organizatorzy mają prawo uczestnictwa w punktach programu Konwentu na zasadach obowiązujących Uczestników.
4. Obsługą Konwentu są pracownicy jednostek będących terenem Beboka, wykonujący w trakcie Konwentu obowiązki wynikające ze stosunku pracy oraz inne osoby posiadające specjalne uprawnienia o charakterze porządkowym przyznane przez Organizatorów.
5. Konwent odbywa się w dniu 11 grudnia 2021 roku w budynku Domu Kultury w Siemoni. Bebok jest otwarty dla Uczestników w godzinach 10:00 – 16:00.
6. Bebok jest imprezą rozrywkową organizowaną w ramach działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493 z późn. zm.). Konwent nie podlega przepisom ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.).
7. Organizatorzy Beboka zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu do chwili rozpoczęcia Konwentu. Organizatorzy mają wyłączne prawo zmian i uzupełniania programu Beboka na bieżąco.

Uczestnicy i zasady akredytacji

8. Uczestnikiem Konwentu może być każda osoba pełnoletnia i niepełnoletnia, która odwiedziła Dom Kultury w Siemoni i wyraziła chęć udziału w Beboku.
9. Organizatorzy mogą w szczególnych przypadkach odmówić niektórym osobom możliwości wstępu na Konwent. Dotyczy to zwłaszcza uzasadnionych podejrzeń o sprawienie zagrożenia bezpieczeństwa innych Uczestników lub rażące nieprzestrzeganie zasad regulaminu Konwentu oraz przepisów porządkowych.
10.
Organizatorzy nie będą wykorzystywać wizerunków Uczestników Konwentu w celach promocyjnych i informacyjnych w zakresie wykraczającym poza przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
11. Organizatorzy nie przetwarzają danych osobowych Uczestników.
Ewentualne przetwarzanie danych osobowych, które wiąże się z przebywaniem Uczestnika na terenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach regulowane jest przepisami Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach niezależnymi od uczestnictwa w Konwencie.
 
Zasady porządkowe

12. Uczestnicy
przebywający na terenie Konwentu w trakcie jego trwania zobligowani są do przestrzegania obowiązujących obostrzeń i zaleceń sanitarnych wynikających z przepisów dot. prowadzenia działalności przez domy i ośrodki kultury w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
13. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom Organizatorów oraz Obsługi.
14. Zabrania się posiadania na terenie Konwentu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników, m.in. broni białej, broni  „bezpiecznej”, palnej lub ASG. Imitacje i podobne akcesoria wymagają bezwzględnego zgłoszenia i zgody Organizatorów.
15. Na terenie Konwentu obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków psychotropowych lub odurzających.
16. NA TERENIE KONWENTU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU, ŚWIECZEK, ZAPAŁEK, KADZIDEŁEK.
17. Na równi z postanowieniami regulaminu obowiązują szczegółowe zasady porządkowe, m.in. regulaminy Domu Kultury w Siemoni.
18. Uczestnik ma obowiązek złożenia wyjaśnień na wezwanie Organizatorów oraz Obsługi w przypadku podejrzenia o złamanie regulaminu Konwentu lub innych przepisów porządkowych.
19. Nieprzestrzeganie regulaminu oraz innych zasad i przepisów może skutkować usunięciem Uczestnika z terenu Konwentu przez Organizatorów. Podejrzenie złamanie prawa powoduje zawiadomienie odpowiednich służb.
20. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne Uczestników. Każdy Uczestnik odpowiada samodzielnie za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
21. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
22. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez Uczestników. Sprawcy będą odpowiadać za wyrządzone straty osobiście.

Postanowienia końcowe

23.
Pełna treść regulaminu oraz innych zasad porządkowych jest jawna i dostępna przy wejściu na teren Konwentu u Organizatorów oraz na stronie internetowej Beboka.
24. 
Wejście na teren Konwentu jest jednoznaczne z potwierdzeniem zaznajomienia się przez Uczestnika z przepisami niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie.
25. Nieznajomość zasad regulaminu nie zwalania z odpowiedzialności za ich przestrzeganie.
26. O sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decydują Organizatorzy.